Podmienky a postup

Podmienky pre zaradenie do chovu a postup pri uchovňovaní ČF


(schválené výročnou členskou schôdzou 26.03.2022 vo Zvolene)

 

Psy:
Exteriér : Výstavné ocenenie najmenej veľmi dobrý, plnochruposť, nožnicový zhryz.
Minimálny vek vystavovaného psa musí byť 12 mesiacov a platí posledné zapísané výstavné ocenenie do preukazu pôvodu.Certifikát DBK s hodnotou A-A. Pes s Certifikátom DBK A-B alebo B-A v prípade výnimočného pracovného jedinca /VSS, memoriál prípadne iné vyššie skúšky/ po schválení Chovateľskou radou môže byť zaradený do chovu, ale môže páriť len so sukou s Certifikátom DBK A-A, s následnou kontrolou potomstva.
Jedinec ktorí chce získať kandidáta chovu musí absolvovať klubovú výstavu a výber do chovu trojčlennou komisiou zloženou z členov výboru SKCHČF.
Výber do chovu sa vždy koná po ukončení klubovej výstavy !
Chovný jedinec sa musí každý rok zúčastniť výročnej členskej schôdze (na západe alebo východe) kde bude skontrolované jeho osrstenie, pokiaľ sa nedostaví nebude v danom roku využívaný v chove!
Výkon : VSS minimálne v III. cene s limitnými známkami pri disciplínach: hľadanie, vystavovanie, čuch, kľud po výstrele a prinášanie kačice z hlbokej vody s výstrelom najmenej za 3. 


Suky:
Exteriér: Výstavné ocenenie najmenej veľmi dobrý, plnochruposť, nožnicový zhryz.
Minimálny vek vystavovaného psa musí byť 12 mesiacov a platí posledné zapísané výstavné ocenenie do preukazu pôvodu.Certifikát DBK s hodnotou A-A. Suka s Certifikátom DBK A-B alebo B-A v prípade výnimočného pracovného jedinca /VSS, memoriál prípadne iné vyššie skúšky/ po schválení Chovateľskou radou môže byť zaradená do chovu, ale môže páriť len so psom s Certifikátom DBK A-A, s následnou kontrolou potomstva

Jedinec ktorí chce získať kandidáta chovu musí absolvovať klubovú výstavu a výber do chovu trojčlennou komisiou zloženou z členov výboru SKCHČF.
Výber do chovu sa vždy koná po ukončení klubovej výstavy !
Chovný jedinec sa musí každý rok zúčastniť výročnej členskej schôdze ( na západe alebo východe) kde bude skontrolované jeho osrstenie, pokiaľ sa nedostaví nebude v danom roku využívaný v chove!
Výkon: VSS minimálne v III. cene alebo JSS minimálne v II. cene s limitnými známkami pri disciplínach: hľadanie, vystavovanie, čuch, kľud po výstrele a prinášanie kačice z hlbokej vody s výstrelom najmenej za 3.
Pokiaľ neabsolvuje úspešne VSS musí zvládnuť overenie poľovných vlôh.
Skúšané disciplíny na overení poľovných vlôh sú – hľadanie, vystavovanie, čuch, pokoj po výstrele a prinášanie kačice s hlbokej vody s výstrelom.

Kontrola DBK
Od roku 2017 jedinec ktorého majiteľ požiada o zaradenie do chovu musí mať Certifikát o absolvovaní vyšetrení bedrových kĺbov.
RTG môže vykonať každý veterinárny lekár, ktorý ma RTG a vie zhotoviť
správny rontgenogram na DBK .
Majiteľ psa zoberie so sebou psa, preukaz o pôvode psa, pes musí byť
začipovaný alebo tetovaný a vypísaný certifikát. Tlačivo certifikátu a informácie o vyhodnotení poskytne poradca chovu.
Veterinárny lekár zhotoví rontgenogram po kontrole totožnosti psa. Potom
zhotoví buď celuloidový rontgenogram , alebo napáli obraz na CD a zašle
toto CD alebo rontgenogram s vypísaným certifikátom.

Vyhodnotenie rontgrnogramu, môže každý veterinár ktorý je zapísaný v zozname veterinárnych lekárov určených pre zhotovenie a posúdenie RTG,DBK a DLK pre SRK platné od 1.1.2021


Po obdržaní Certifikátu majiteľ jedinca je povinný tento certifikát zaslať poradcovi chovu a ekonómke klubu. Ekonómka na základe tohto certifikátu poukáže majiteľovi 15,00 Eur.

 

Postup pri uchovňovaní ČF

Po absolvovaní potrebných skúšok a klubovej výstav majiteľ psa alebo suky zašle poradcovi chovu originál preukazu pôvodu, certifikát DBK a kópie tabuliek zo všetkých absolvovaných skúšok a posudkové listy z výstav. Poradca chovu sa dohodne s majiteľom ohľadom odberu vzoriek na DNA.
Po obdržaní kladných výsledkov DNA poradca chovu po zaregistrovaní odošle originálny preukaz pôvodu na plemennú knihu, odkiaľ po uchovnení jedinca dostane majiteľ psa už potvrdený preukaz pôvodu s pečiatkou “CHOVNÝ PES“ alebo “CHOVNÁ SUKA“.
Takto označený preukaz pôvodu majiteľ prefotí a spolu s fotografiou pošle poradcovi chovu.
Pes má byť odfotografovaný z ľavej strany vo výstavnom postoji /rozmer fotografie 9x13/.
Pri získaní ocenení z ďalších skúšok alebo výstav, hoci je už jedinec uchovnený, je potrebné zaslať kópie rozhodcovských tabuliek poradcovi chovu, rovnako aj o ďalších zmenách adresy, majiteľa, telefónneho čísla, straty alebo úhynu chovného jedinca.

Tieto podmienky pre zaradenie do chovu a postup pri uchovňovaní ČF boli schválené výročnou členskou schôdzou klubu vo Zvolene 27.3.2022 a nadobúdajú platnosť dňom schválenia s účinnosťou od 27.3.2022

Dňom schválenia týchto podmienok pre zaradenie do chovu pri uchovňovaní strácajú platnosť doterajšie podmienky pre zaradenie do chovu a postup uchovňovaní ČF schválené výborom klubu 11.1.2004 v Cíferi, novelizované 28.1.2009 vo Zvolene ,8.11.2012 vo Zvolene, 13.3.2016 v Sielnici, 12.3.2017 v Sielnici,5.7.2021 v Bottove.

 

 

Hlavné chovateľské zásady pri plemenitbe ČF

U našich poľovných plemien sa uplatňuje riadený spôsob chovu. Znamená to, že chovateľ / majiteľ chovnej suky/ asi jeden mesiac pred jej očakávaným honcovaním požiada poradcu chovu o vystavenie odporúčania na párenie. V prípade že má prehľad o chovných psoch doma alebo v zahraničí a je tento pes vhodný na danú suku , môže do žiadosti uviesť meno psa s ktorým chce suku páriť. Poradca chovu jeho žiadosť odobrí, prípadne navrhne iných alebo ďalších chovných psov.
Chovateľ je povinný dohodnúť si termín párenia ako aj všetky ostatné podmienky s majiteľom chovného psa.


Kontrolu vrhov budú vykonávať výborom poverený dvaja členovia výboru v každom regióne. Rozdelenie regiónov je nasledovný: región západného Slovenska (po Zlaté Moravce) kontrolu bude vykonávať Ľuboš Juhás a Horváth Ján, región stredného Slovenska (Zlaté Moravce –Rim. Sobota) kontrolu bude vykonávať Ing. Miroslav Stanovský CSc. a Ing.Marian Slamka PhD.,región východného Slovenska (od Rim. Soboty) kontrolu bude vykonávať MVDr. Jozef Antonič a Ľubomír Engler

 

Kolobeh tlačív
Uskutočnené párenie potvrdí majiteľ chovného psa svojim podpisom na tlačivo, pričom jeho celý originál /zelený/ pošle na plemennú knihu / kynologický odbor SPZ, Štefániková 10, 811 05 Bratislava.
Prvú kópiu /žltú/ zašle poradcovi chovu, pričom spodnú časť – potvrdenie o párení odovzdá chovateľovi (majiteľovi chovnej suky).
Do 10 dní po narodení šteniat zašle hlásenie o vrhu, ktoré dostal od poradcu chovu na jeho adresu.

 

I. variant – len čipovanie
Chovateľ pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu poradcovi chovu, ktorý na nej potvrdí, že súhlasí so zapísaním šteniec do SPKP a vráti ju späť chovateľovi, ktorý si na základe toho pôjde dať štence začipovať.
Veterinárny lekár do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov k menám šteniec, uvedie v nej dátum čipovania a potvrdí to pečiatkou a svojím podpisom. Chovateľ túto prihlášku na zápis šteniec pošle na kynologický odbor SPZ (odporúča sa, aby si pre vlastnú potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu prihlášky). Plemenná kniha pri zápise vrhu do databázy vloží k menám šteniec aj ich kódy mikročipov, ktoré sa budú tlačiť na preukazy o pôvode. Preukazy o pôvode pre štence potom pošle priamo chovateľovi formou dobierky.

 

II. variant – čipovanie a tetovanie
Ak sa chovateľ rozhodne dať si štence začipovať aj otetovať, postupuje takto:
Pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu najskôr poradcovi chovu ktorý na nej potvrdí, že súhlasí so zapísaním šteniec do SPKP a pošle ju kynologickému odboru SPZ.
Kynologický odbor zapíše štence do databázy plemennej knihy, na prihlášku uvedie tetovacie čísla, urobí si kópiu z tejto prihlášky a originál pošle chovateľovi. Chovateľ si na základe toho pôjde dať štence začipovať a otetovať.
Veterinárny lekár štence začipuje a otetuje, do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov k menám šteniec, uvedie v nej dátum čipovania a tetovania a potvrdí to pečiatkou a svojím podpisom. Chovateľ túto prihlášku na zápis šteniec pošle na kynologický odbor SPZ (odporúča sa, aby si pre vlastnú potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu prihlášky). Plemenná kniha pri zápise vrhu do databázy vloží k menám šteniec aj ich kódy mikročipov, ktoré sa budú, vrátane tetovacieho čísla, tlačiť na preukazy o pôvode. Preukazy o pôvode pre štence potom pošle priamo chovateľovi formou dobierky.

Tieto podmienky pre zaradenie do chovu a postup pri uchovňovaní ČF boli schválené výročnou členskou schôdzou klubu v Sielnici dňa 13.03.2016 a nadobúdajú platnosť dňom schválenia s účinnosťou od 14.03.2016.

Dňom schválenia týchto podmienok pre zaradenie do chovu pri uchovňovaní strácajú platnosť doterajšie podmienky pre zaradenie do chovu a postup uchovňovaní ČF schválené výborom klubu 11.1.2004 v Cíferi, novelizované 28.1.2009 vo Zvolene a 8.11.2012 vo Zvolene.Ing. Miroslav Stanovský, CSc.,    Ing. Marián Slamka, PhD.,               Ľubomír Engler
     predseda SKCHČF                      tajomník SKCHČF                 podpredseda SKCHČF


 

HLÁSENIE o umiestnení šteniat - TU

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.