členské

Členské a zápisné od 1.1.2015

 

a, Členské pre členov SKCHČF  - 10,- Eur

     - variabilný symbol:     príslušný rok,za ktorý sa členské uhrádza

     - správa pre príjemcu:  meno.priezvisko a bydlisko člena

     - platí sa na účet klubu najneskôr do konania VČS za predošlý rok

     - nezaplatením členského v stanovenom termíne bude členstvo v klube ukončené(vzniká  povinnosť podať novú prihlášku alebo povinnosť uzavrieť zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov chovných jedincov,ktorí nie sú členmi SKCHČF.

 

b, Zápisné pre nových členov SKCHČF  -  5,-Eur

     - variabilný symbol:     1111

     - správa pre príjemcu:  meno,priezvisko a bydlisko člana

     - platí sa na účet klubu najneskôr do 7 dní od prijatia za člena SKCHČF

     - nezaplatením zápisného v stanovenom termíne nebude členstvo v klube zaevidované(vzniká povinnosť podať novú prihlášku alebo uzavrieť zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov chovných jedincov,ktorí nie sú členmi SKCHČF).

 

Zápisné a členské  sa môže uhradit:

a, na účet

Názov účtu:               Slovenský klub chovateľov českých fúzačov

Číslo účtu:                0193120155/0900

IBAN:                         SK14 0900 0000 0001 9312 0155

SWIFT code/BIC:    GIBASKBX

Adresa banky:          Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava

b, poštovou poukážkou na adresu:

     Erika Kolesárová KCHČF

     č.d. 80

     980 41 Bottovo

Prihlásenie