Podmienky pre zaradenie do chovu a postup pri uchovňovaní ČF


(schválené výborom klubu 11.1.2004 v Cíferi, novelizované 28.1.2009 vo Zvolene a 8.11.2012 vo Zvolene)

Psy:

 

Exteriér : Výstavné ocenenie najmenej veľmi dobrý, plnochruposť, nožnicový zhryz.
Minimálny vek vystavovaného psa musí byť 12 mesiacov a platí posledné zapísané výstavné ocenenie do preukazu pôvodu.
Jedinec ktorí chce získať kandidáta chovu musí absolvovať klubovú výstavu a výber do chovu trojčlennou komisiou zloženou z členov výboru KCHČF.
Výber do chovu sa vždy koná po ukončení klubovej výstavy !
Chovný jedinec sa musí každý rok zúčastniť výročnej členskej schôdze (na západe alebo východe) kde bude skontrolované jeho osrstenie, pokiaľ sa nedostaví nebude v danom roku využívaný v chove!

 

Výkon : VSS minimálne v III. cene s limitnými známkami pri disciplínach: hľadanie, vystavovanie, čuch, kľud po výstrele a prinášanie kačice z hlbokej vody s výstrelom najmenej za 3. Známku 3 musí získať aj zo “Náhodné stretnutie so škodlivou zverou“.
Náhodné stretnutie so škodlivou zverou môže posudzovať len všestranný rozhodca ktorí je členom výboru KCHČF.


Suky:

 

Exteriér: Výstavné ocenenie najmenej veľmi dobrý, plnochruposť, nožnicový zhryz.
Minimálny vek vystavovaného psa musí byť 12 mesiacov a platí posledné zapísané výstavné ocenenie do preukazu pôvodu.
Jedinec ktorí chce získať kandidáta chovu musí absolvovať klubovú výstavu a výber do chovu trojčlennou komisiou zloženou z členov výboru KCHČF.
Výber do chovu sa vždy koná po ukončení klubovej výstavy !
Chovný jedinec sa musí každý rok zúčastniť výročnej členskej schôdze ( na západe alebo východe) kde bude skontrolované jeho osrstenie, pokiaľ sa nedostaví nebude v danom roku využívaný v chove!

 

Výkon: VSS minimálne v III. cene alebo JSS minimálne v II. cene s limitnými známkami pri disciplínach: hľadanie, vystavovanie, čuch, kľud po výstrele a prinášanie kačice z hlbokej vody najmenej za 3.
Pokiaľ neabsolvuje úspešne VSS musí zvládnuť overenie poľovných vlôh.
Známku 2 musí získať aj zo “Náhodné stretnutie so škodlivou zverou“.
Overenie poľovných vlôh a náhodné stretnutie so škodlivou zverou môže posudzovať len všestranný rozhodca ktorí je členom výboru KCHČF.
Skúšane disciplíny na overení poľovných vlôh sú – hľadanie, vystavovanie, čuch, pokoj po výstrele a prinášanie kačice s hlbokej vody s výstrelom.
 


Postup pri uchovňovaní ČFPo absolvovaní potrebných skúšok a klubovej výstav majiteľ psa alebo suky zašle poradcovi chovu originál preukazu pôvodu a kópie tabuliek zo všetkých absolvovaných skúšok a posudkové listy z výstav.
Poradca chovu po zaregistrovaní odošle originálny preukaz pôvodu na plemennú knihu, odkiaľ po uchovnení jedinca dostane majiteľ psa už potvrdený preukaz pôvodu s pečiatkou “CHOVNÝ PES“ alebo “CHOVNÁ SUKA“.
Takto označený preukaz pôvodu majiteľ prefotí a spolu s fotografiou pošle poradcovi chovu.
Pes má byť odfotografovaný z ľavej strany vo výstavnom postoji /rozmer fotografie 9x13/.
Pri získaní ocenení z ďalších skúšok alebo výstav, hoci je už jedinec uchovnený, je potrebné zaslať kópie rozhodcovských tabuliek poradcovi chovu, rovnako aj o ďalších zmenách adresy, majiteľa, telefónneho čísla, straty alebo úhynu chovného jedinca. 

 

Hlavné chovateľské zásady pri plemenitbe ČF

 

U našich poľovných plemien sa uplatňuje riadený spôsob chovu. Znamená to, že chovateľ / majiteľ chovnej suky/ asi jeden mesiac pred jej očakávaným honcovaním požiada poradcu chovu o vystavenie odporúčania na párenie. V prípade že má prehľad o chovných psoch doma alebo v zahraničí a je tento pes vhodný na danú suku , môže do žiadosti uviesť meno psa s ktorým chce suku páriť. Poradca chovu jeho žiadosť odobrí, prípadne navrhne iných alebo ďalších chovných psov.
Chovateľ je povinný dohodnúť si termín párenia ako aj všetky ostatné podmienky s majiteľom chovného psa.

 

Kolobeh tlačív

 

Uskutočnené párenie potvrdí majiteľ chovného psa svojim podpisom na tlačivo, pričom jeho celý originál /zelený/ pošle na plemennú knihu / kynologický odbor SPZ, Štefániková 10, 811 05 Bratislava.
Prvú kópiu /žltú/ zašle poradcovi chovu, pričom spodnú časť – potvrdenie o párení odovzdá chovateľovi (majiteľovi chovnej suky).
Do 10 dní po narodení šteniat zašle hlásenie o vrhu, ktoré dostal od poradcu chovu na jeho adresu. 

 

I. variant – len čipovanie 
Chovateľ pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu poradcovi chovu, ktorý na nej potvrdí, že súhlasí so zapísaním šteniec do SPKP a vráti ju späť chovateľovi, ktorý si na základe toho pôjde dať štence začipovať. 
Veterinárny lekár do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov k menám šteniec, uvedie v nej dátum čipovania a potvrdí to pečiatkou a svojím podpisom. Chovateľ túto prihlášku na zápis šteniec pošle na kynologický odbor SPZ (odporúča sa, aby si pre vlastnú potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu prihlášky). Plemenná kniha pri zápise vrhu do databázy vloží k menám šteniec aj ich kódy mikročipov, ktoré sa budú tlačiť na preukazy o pôvode. Preukazy o pôvode pre štence potom pošle priamo chovateľovi formou dobierky.


II. variant – čipovanie a tetovanie 
Ak sa chovateľ rozhodne dať si štence začipovať aj otetovať, postupuje takto:
Pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu najskôr poradcovi chovu ktorý na nej potvrdí, že súhlasí so zapísaním šteniec do SPKP a pošle ju kynologickému odboru SPZ. 
Kynologický odbor zapíše štence do databázy plemennej knihy, na prihlášku uvedie tetovacie čísla, urobí si kópiu z tejto prihlášky a originál pošle chovateľovi. Chovateľ si na základe toho pôjde dať štence začipovať a otetovať. 
Veterinárny lekár štence začipuje a otetuje, do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov k menám šteniec, uvedie v nej dátum čipovania a tetovania a potvrdí to pečiatkou a svojím podpisom. Chovateľ túto prihlášku na zápis šteniec pošle na kynologický odbor SPZ (odporúča sa, aby si pre vlastnú potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu prihlášky). Plemenná kniha pri zápise vrhu do databázy vloží k menám šteniec aj ich kódy mikročipov, ktoré sa budú, vrátane tetovacieho čísla, tlačiť na preukazy o pôvode. Preukazy o pôvode pre štence potom pošle priamo chovateľovi formou dobierky. 
 

HLÁSENIE o umiestnení šteniat - TU