Podmienky pre zaradenie do chovu a postup pri uchovňovaní ČF


(schválené výborom klubu 11.1.2004 v Cíferi, novelizované 28.1.2009 vo Zvolene a 8.11.2012 vo Zvolene)

Psy:

 

Exteriér : Výstavné ocenenie najmenej veľmi dobrý, plnochruposť, nožnicový zhryz.
Minimálny vek vystavovaného psa musí byť 12 mesiacov a platí posledné zapísané výstavné ocenenie do preukazu pôvodu.
Jedinec ktorý chce získať kandidáta chovu musí absolvovať klubovú výstavu a výber do chovu trojčlennou komisiou zloženou z členov výboru SKCHČF.
Výber do chovu sa vždy koná po ukončení klubovej výstavy !
Chovný jedinec sa musí každý rok zúčastniť výročnej členskej schôdze (na západe alebo východe) kde bude skontrolované jeho osrstenie, pokiaľ sa nedostaví nebude v danom roku využívaný v chove!

 

Výkon : VSS minimálne v III. cene s limitnými známkami pri disciplínach: hľadanie, vystavovanie, čuch, kľud po výstrele a prinášanie kačice z hlbokej vody s výstrelom najmenej za 3. Známku 3 musí získať aj zo “Náhodné stretnutie so škodlivou zverou“, ktoré sa zvyčajne koná bezprostredne po chovných JSS.( v ten istý deň)
Náhodné stretnutie so škodlivou zverou môže posudzovať len všestranný rozhodca ktorý je členom SKCHČF. Do tabuľky "overenie poľovných vlôh" sa zapíše hodnotenie z "náhodné stretnutie so škodlivou zverou "uspel" (alebo neuspel) a takisto sa do tabuľky prepíšu limitné známky z rozhodcovskej tabuľky z VSS a tabuľka sa zašle poradcovi chovu.


Suky:

 

Exteriér: Výstavné ocenenie najmenej veľmi dobrý, plnochruposť, nožnicový zhryz.
Minimálny vek vystavovaného psa musí byť 12 mesiacov a platí posledné zapísané výstavné ocenenie do preukazu pôvodu.
Jedinec ktorý chce získať kandidáta chovu musí absolvovať klubovú výstavu a výber do chovu trojčlennou komisiou zloženou z členov výboru SKCHČF.
Výber do chovu sa vždy koná po ukončení klubovej výstavy !
Chovný jedinec sa musí každý rok zúčastniť výročnej členskej schôdze ( na západe alebo východe) kde bude skontrolované jeho osrstenie, pokiaľ sa nedostaví nebude v danom roku využívaný v chove!

 

Výkon: VSS minimálne v III. cene alebo chovné JSS minimálne v II. cene s limitnými známkami pri disciplínach: hľadanie, vystavovanie, čuch, kľud po výstrele a prinášanie kačice z hlbokej vody s výstrelom najmenej za 3. Chovné JSS musia  posudzovať  aspoň dvaja všestranní rozhodcovia, ktorí sú členmi SKCHČF. 
Pokiaľ neabsolvuje úspešne VSS musí zvládnuť overenie poľovných vlôh, ktoré sú súčasťou chovných JSS.
Známku 2 musí získať aj zo “Náhodné stretnutie so škodlivou zverou“, ktoré sa zvyčajne koná bezprostredne po chovných JSS (v ten istý deň)
Náhodné stretnutie so škodlivou zverou môže posudzovať len všestranný rozhodca ktorý je členom výboru KCHČF. Do tabuľky "overenie poľovných vlôh" sa zapíše hodnotenie z "náhodné stretnutie so škodlivou zverou "uspel" (alebo neuspel) a takisto sa do tabuľky prepíšu limitné známky z rozhodcovskej tabuľky z VSS alebo z chovných JSS a tabuľka sa zašle poradcovi chovu.

Psy aj suky musia mať test DNA  na paternitu. Vzorky sa zvyčajne odoberajú na VČS po kontrole osrstenia. 

Psy aj suky musia mať certifikát DBK s hodnotením A-A. Pri výnimočných pracovných jedincoch môže mať hodnotenie A-B alebo B-A ale môže sa páriť s jedincom ktorý má hodnotenie A-A.

 
Postup pri uchovňovaní ČFPo absolvovaní potrebných skúšok a klubovej výstav majiteľ psa alebo suky zašle poradcovi chovu originál preukazu pôvodu a kópie tabuliek zo všetkých absolvovaných skúšok a posudkové listy z výstav.
Poradca chovu po zaregistrovaní odošle originálny preukaz pôvodu na plemennú knihu, odkiaľ po uchovnení jedinca dostane majiteľ psa už potvrdený preukaz pôvodu s pečiatkou “CHOVNÝ PES“ alebo “CHOVNÁ SUKA“.
Takto označený preukaz pôvodu majiteľ prefotí a spolu s fotografiou pošle poradcovi chovu.
Pes má byť odfotografovaný z ľavej strany vo výstavnom postoji /rozmer fotografie 9x13/.
Pri získaní ocenení z ďalších skúšok alebo výstav, hoci je už jedinec uchovnený, je potrebné zaslať kópie rozhodcovských tabuliek poradcovi chovu, rovnako aj o ďalších zmenách adresy, majiteľa, telefónneho čísla, straty alebo úhynu chovného jedinca. 

 

Hlavné chovateľské zásady pri plemenitbe ČF

 

U našich poľovných plemien sa uplatňuje riadený spôsob chovu. Znamená to, že chovateľ / majiteľ chovnej suky/ asi jeden mesiac pred jej očakávaným honcovaním požiada poradcu chovu o vystavenie odporúčania na párenie. V prípade že má prehľad o chovných psoch doma alebo v zahraničí a je tento pes vhodný na danú suku , môže do žiadosti uviesť meno psa s ktorým chce suku páriť. Poradca chovu jeho žiadosť odobrí, prípadne navrhne iných alebo ďalších chovných psov.
Chovateľ je povinný dohodnúť si termín párenia ako aj všetky ostatné podmienky s majiteľom chovného psa.

 

Kolobeh tlačív

 

Uskutočnené párenie potvrdí majiteľ chovného psa svojim podpisom na tlačivo, pričom jeho celý originál /zelený/ pošle na plemennú knihu / kynologický odbor SPZ, Štefániková 10, 811 05 Bratislava.
Prvú kópiu /žltú/ zašle poradcovi chovu, pričom spodnú časť – potvrdenie o párení odovzdá chovateľovi (majiteľovi chovnej suky).
Do 10 dní po narodení šteniat zašle hlásenie o vrhu, ktoré dostal od poradcu chovu na jeho adresu. 

 

I. variant – len čipovanie 
Chovateľ pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu poradcovi chovu, ktorý na nej potvrdí, že súhlasí so zapísaním šteniec do SPKP a vráti ju späť chovateľovi, ktorý si na základe toho pôjde dať štence začipovať. 
Veterinárny lekár do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov k menám šteniec, uvedie v nej dátum čipovania a potvrdí to pečiatkou a svojím podpisom. Chovateľ túto prihlášku na zápis šteniec pošle na kynologický odbor SPZ (odporúča sa, aby si pre vlastnú potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu prihlášky). Plemenná kniha pri zápise vrhu do databázy vloží k menám šteniec aj ich kódy mikročipov, ktoré sa budú tlačiť na preukazy o pôvode. Preukazy o pôvode pre štence potom pošle priamo chovateľovi formou dobierky.


II. variant – čipovanie a tetovanie 
Ak sa chovateľ rozhodne dať si štence začipovať aj otetovať, postupuje takto:
Pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu najskôr poradcovi chovu ktorý na nej potvrdí, že súhlasí so zapísaním šteniec do SPKP a pošle ju kynologickému odboru SPZ. 
Kynologický odbor zapíše štence do databázy plemennej knihy, na prihlášku uvedie tetovacie čísla, urobí si kópiu z tejto prihlášky a originál pošle chovateľovi. Chovateľ si na základe toho pôjde dať štence začipovať a otetovať. 
Veterinárny lekár štence začipuje a otetuje, do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov k menám šteniec, uvedie v nej dátum čipovania a tetovania a potvrdí to pečiatkou a svojím podpisom. Chovateľ túto prihlášku na zápis šteniec pošle na kynologický odbor SPZ (odporúča sa, aby si pre vlastnú potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu prihlášky). Plemenná kniha pri zápise vrhu do databázy vloží k menám šteniec aj ich kódy mikročipov, ktoré sa budú, vrátane tetovacieho čísla, tlačiť na preukazy o pôvode. Preukazy o pôvode pre štence potom pošle priamo chovateľovi formou dobierky. 
 

HLÁSENIE o umiestnení šteniat - TU